Majątek GIF

Budżet i majątek Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Mając na względzie jawność finansów publicznych Główny Inspektorat Farmaceutyczny podaje do wiadomości plan finansowy na rok 2013.

 
Główny Inspektorat Farmaceutyczny jest jednostką budżetową III stopnia, powołaną 1 stycznia 2000 roku finansowaną z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna.
 
Plan finansowy na 2013 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna wynosi ogółem 13.771.000,00 zł., w tym wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł.
 
Majątek jednostki według bilansu na dzień 31.12.2012 roku [w zł] wynosi:
 
Aktywa trwałe 233.857,10 zł
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 233.857,10 zł
 1. Środki trwałe 233.857,10 zł
  1.1. Urządzenia techniczne i maszyny 161.325,66 zł
  1.2. Środki transportu 43.241,67 zł
  1.3.  Inne środki trwałe 29.289,77 zł

Działalność Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych finansowana jest z Budżetów Wojewodów, podobnie jak innych inspekcji zespolonych.

Metadane

Data publikacji : 26.02.2010
Data modyfikacji : 09.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Metela, Naczelnik Wydziału Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Wieczorek