Zgłoszenie wywozu przedsiębiorca - BIP - Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Zgłoszenie wywozu przedsiębiorca

Uwaga! Należy zgłaszać zamiar wywozu lub zbycia wyłącznie dla produktów z obwieszczenia, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy Prawo farmaceutyczne.
Krok 1/4

Dane zgłaszającego:

Dane hurtowni / miejsca wytwarzania
* wypełnia tylko hurtownia (dostępny w rejestrze hurtowni pod adresem www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl)